Ajankohtaista

Pikkujoulu 24.11-26.11.-17
Jouluruokailuun sitovat ilmoittautumiset 19.11. 2017 mennessä.
kauko.eskelinen(at)pp3.inet.fi tai 0407297312
Treffit sivulla lisää tietoa Pikkujoulusta

HUOMIO.

Hiilimutkan avaimia on palauttamatta henkilöiltä, jotka eivät ole kausipaikalla tällä hetkellä.
Pyydämme pikaisesti ne palauttamaan.
Palauttamattomasta avaimesta perimme 40 euroa.

Terveisin: Hallitus

Uusimmat kuvat

img_2166
syyskokous 2017.
syyskokous 2017
syyskokousväkeä' 2017

Kävijälaskuri 24.1.2010

Käyntejä kotisivuilla:348993 kpl

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  
 
 
 
1§ NIMI JA PAIKKAKUNTA
 
 
Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Ylä-Savo ry 

 

 
Yhdistyksen kotipaikka on Iisalmi.  

 

 
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen määrää liiton liittokokous.

 

 
 
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvojen käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjinä jäsentensä ja jäsentensä perheitten kesken. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
 

 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 
a)      pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvojen turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta, 

 

 
b)      pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,  

 

 
c)       harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisutoimintaa,  

 

 
d)      järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyjä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä  

 

 
e)      tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin. 
 

 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.  

 

 
Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”. Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää ”SF-Caravan” tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa. 
 
 
 
3§ JÄSENET
  
 
 
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhe-, nuoriso-, ulko-, yhteisö- ja kunniajäseniä. 

 

 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseniksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun. 

 

 
Perhejäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan perheeseen kuuluva jäsen. 

 

 
Nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. 

 

 
Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä liiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen. 

 

 
Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö, tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. 

 

 
Ainaisjäseniä ovat sellaiset varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet 20 vuoden jäsenmaksun kertasuorituksena. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuista.  

 

 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön. 

 

 
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä ennen sen jäsenmaksukauden alkua, jonka jäsenmaksuvelvoitteista hän haluaa luopua. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
 
  
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen.

 

 
Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa vuosikokouksen (syyskokouksen) määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsen- tai ainaisjäsenmaksun. 
 
 
 
 
4§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

 
 
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Vuosikokouksen (kevät- ja syyskokouksen) kutsuu koolle hallitus. 

 

 
Vuosikokouksen (kevät- ja syyskokouksen) lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
 
 
 
Yhdistyksen kokouksissa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksessa ulkojäsenellä eikä yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.
 
 
 
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 
 

 

 
Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 

 
 
1.       käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

 

 
2.       päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 

 

 
3.       käsitellään kokoukselle esitetyt asiat 
 

 

 
 
 
Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat: 
                            

 

 
1.       valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan, 

 

 
2.       valitaan tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, 

 

 
3.       vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle, 

 

 
4.       päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta, 

 

 
5.       päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. Korvauksista, 

 

 
6.       valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin, 

 

 
7.       käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

 

 
 
 
5§ YHDISTYKSEN HALLITUS
 
 
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 
 
 
 
6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

 

 
 
7§ TILIT
 
 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa syyskokouksessa valitut tilintarkastajat, joiden tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kevätvuosikokousta.

 

 
Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen kevätvuosikokousta.

 

 
 
8§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
 
 
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta. 
 
 
  
9§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 
 
Yhdistyksen purkamisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkaantuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jollei liitoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkamista päätettäessä viimeisen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.

  

 
10§ MUUT KOHDAT
 
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslainsäädännön säädöksiä